Algemene voorwaarden van Ergonomiespecialist BV

In afwijking op onze algemene voorwaarden leveren wij nieuwe- of niet regelmatig kopende relaties uitsluitend op basis van vooruitbetaling, de bestelde goederen worden verzonden nadat de betaling op onze bankrekening is bijgeschreven.

1. Algemeen

A. Deze voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle door Ergonomiespecialist BV gesloten overeenkomsten.
B. Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “leverancier”, “wij”, “ons” of “zij”, is steeds bedoeld: Ergonomiespecialist BV.
C. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2. Offertes en prijswijzigingen

A. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de door Ergonomiespecialist BV uitgebrachte offertes vrijblijvend. De daarin genoemde bedragen blijven gedurende ten hoogste één maand na datering van de offerte van kracht.
B. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst tussen Ergonomiespecialist BV en een afnemer, de kostprijzen voor de door Ergonomiespecialist BV te leveren zaken stijgen, is zij gerechtigd deze prijsstijgingen aan de afnemer in rekening te brengen.

3. Afwijkingen

A. De bepalingen van deze voorwaarden gelden onverkort, tenzij tussen Ergonomiespecialist BV en de afnemers over bepaalde wijzigingen overeenstemming is bereikt. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen indien zij schriftelijk zijn vastgelegd.

4. Eigendomsovergang en risicoverdeling

A. De door Ergonomiespecialist BV verkochte en geleverde zaken blijven haar eigendom zolang de koper de verschuldigde prijs, rente en kosten ter zake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald.
Ergonomiespecialist BV kan het eigendomsvoorbehoud eveneens jegens haar afnemer inroepen met betrekking tot aan de afnemer voorheen geleverde, betaalde zaken in het geval de afnemer latere leveringen geheel of deels onbetaald laat, in welk geval sprake is van een voorbehouden stil pandrecht.
Onder kosten worden mede verstaan de vorderingen die Ergonomiespecialist BV op de koper heeft wegens tekort schieten in de nakoming van met deze gesloten overeenkomsten van geleverde of te leveren zaken.
B. Ergonomiespecialist BV dient onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld van het feit dat derden rechten pretenderen ten aanzien van door Ergonomiespecialist BV geleverde zaken, indien Ergonomiespecialist BV op de betreffende afnemer nog enige vordering heeft. Ergonomiespecialist BV is in dit geval onherroepelijk gerechtigd om de betreffende zaken bij de afnemer weg te halen en deze op te slaan. In dat geval is de afnemer aansprakelijk voor alle kosten die zulks met zich brengt. Ergonomiespecialist BV is ook gerechtigd de zaken te verkopen. De opbrengst van deze verkoop zal – na aftrek van de kosten – strekken tot vermindering van de schuld van de afnemer aan Ergonomiespecialist BV.
C. De afnemer draagt het risico voor het verloren gaan of beschadigd raken of elke andere waardevermindering van de geleverde zaken vanaf het moment van verzending. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 over het moment en de voorwaarden van levering.

5. Levering

A. De levering van zaken met een netto factuurwaarde van €1.000,– of meer, geschiedt franco aan huis van de afnemer. Voor levering van zaken met een netto factuurwaarde van minder dan €1.000,– wordt een bedrag ad. €15,- voor verzendkosten in rekening gebracht. De levering geschiedt op een door de afnemer aan te wijzen adres in Nederland volgens de goedkoopste wijze van verzending.
Voor levering van zaken met een netto factuurwaarde van minder dan € 100,– berekenen wij bovendien €10,- orderkosten.
B. Hieronder wordt o.m. verstaan levering gelijkvloers op maximaal 50 meter afstand van de plaats waar het vervoermiddel kan parkeren, door een werkkracht uit te voeren met behulp van een handpallettruck. Alle meerdere kosten komen ten laste van de afnemer. Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het netto factuurbedrag zonder vracht, verpakking en BTW. De eigendom van de zaken wordt geacht over te gaan op het moment van feitelijke aflevering als in dit artikel omschreven.

6. Overmacht

A. De contractueel overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn en kan nimmer worden aangemerkt als fatale termijn. Bovendien wordt de leveringstermijn verlengd met de periode gedurende welke Ergonomiespecialist BV ingevolge overmacht niet in staat is te leveren.
B. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlogsvoorbereidingen, oorlogsschade, oorlogsoproer, oorlogsgevaar, brand- en waterschade, overstromingen, stakingen, bedrijfsbezettingen, in- en uitvoerbeperkingen, storingen in de bedrijfsvoering van Ergonomiespecialist BV, energie storingen etc.
C. Indien jegens de afnemer enige aansprakelijkheid ontstaat voor Ergonomiespecialist BV zal de hoogte van het bedrag van deze aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan de factuurwaarde van de te leveren zaken.

7. Facturering en betaling

A. Facturering geschiedt gelijktijdig met de levering van de zaken.
B. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na levering op de rekening van Ergonomiespecialist BV bijgeschreven te zijn. De afnemer is vanaf die dag een rente verschuldigd van 1,25% per maand of een gedeelte van een maand.
C. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor diens rekening.
D. Ergonomiespecialist BV is gerechtigd levering van bestelde zaken op te schorten tot aan het moment dat alle voorgaande facturen – inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten – volledig zijn voldaan.

8. Klachten en retourzendingen

A. Klachten over de kwaliteit van de zaken of over de opstelling van facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken respectievelijk de factuur schriftelijk te geschieden. Na ontvangst van een klacht, zullen de betreffende zaken namens Ergonomiespecialist BV worden onderzocht. Wanneer de klacht gegrond wordt bevonden, zal Ergonomiespecialist BV de afgekeurde zaken herstellen of terugnemen en daarvoor in de plaats nieuwe leveren. Ergonomiespecialist BV is niet aansprakelijk voor de schade die ten gevolge van deze vertraging ontstaat. Indien van een partij slechts bepaalde zaken afgekeurd worden, wordt ook slechts dit gedeelte van de partij hersteld cq vervangen. De aansprakelijkheid van Ergonomiespecialist BV voor het niet beantwoorden aan de overeenkomst van de geleverde zaken is beperkt tot het hierboven bepaalde.
B. Retourzendingen dienen steeds gefrankeerd aangeboden te worden aan onze vestiging in Zuid-Limburg te 6466 NG Kerkrade aan de Wiebachstraat 45D. Additioneel is de klant € 10,- retourkosten verschuldigd. Vindt retournering plaats tengevolge van foutieve levering van de zijde van Ergonomiespecialist BV dan zullen de frankering- c.q. retourkosten gecrediteerd worden.
C.Artikelen met een orderregelwaarde lager dan € 35,– en artikelen buiten het standaard assortiment kunnen niet worden geretourneerd.
D. Een retouraanvraag kun je doen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Je hebt dan nog eens 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.
E. Bestellingen moeten zo snel mogelijk -uiterlijk binnen 14 dagen- na goedkeuring van de retouraanvraag worden geretourneerd.
F. Het artikel dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Is het product gebruikt of beschadigd? Dan kan Ergonomiespecialist B.V. een waardevermindering in rekening brengen, welke kan oplopen tot 100%.
G. Je mag een product beoordelen, zoals je dat ook in een fysieke winkel zou mogen. Het verbreken van verzegelingen, vacuümverpakkingen of stof-/lichtdichte verpakking is niet nodig om een product te beoordelen. Dit resulteert in een waardevermindering van 100%. Kijk voor meer informatie bij de praktijkvoorbeelden.
H. Indien een retournering beschadigd aankomt, kan Ergonomiespecialist B.V. ook een waardevermindering in rekening brengen.
I. Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de originele verpakking. Verpak de retourproducten in de originele verpakking in een omdoos (doos in doos), om zo beschadigingen tijdens het transport te voorkomen. We raden aan de doos verder op te vullen indien de omdoos groter is dan de originele verpakking.
J. Randhulpmiddelen zoals muizen en toetsenborden kunnen wij uit hygiëne-overwegingen niet retour nemen.
K. We willen je vragen om het retournummer (dat je van ons ontvangt na goedkeuring van de aanvraag) duidelijk op de buitenkant van de retourzending te vermelden.
L. Terugzendingen moeten voldoende gefrankeerd naar ons toegestuurd worden. De klant betaalt de kosten voor het retour sturen.
M. De klant draagt ook het risico voor de retourzending. We adviseren om pakketten aangetekend te versturen en het verzendbewijs te bewaren. Zo kun je eventuele vermissingen claimen bij de vervoerder.
N. Terugstortingen worden zo snel mogelijk -uiterlijk binnen 14 dagen na goede ontvangst retour verwerkt.
O. Wordt de volledige bestelling geretourneerd? Dan crediteren we de originele factuur exclusief de verzendkosten.
P. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op consumentenaankopen via de webshop.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

A. Ergonomiespecialist BV is niet aansprakelijk voor de schade die voor de afnemer of voor derden ontstaat tengevolge van vertraagde aflevering of gebreken aan de geleverde zaken.

10. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

A. Alle geschillen tussen partijen worden, met uitsluiting van elke andere rechter, beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Maastricht. Op de overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing en toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.